Adatvédelem

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ.

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK – Adatvédelem

www.ablakbudapest.hu
Weboldal üzemeltetője: Fensterimpex Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1037, Budapest Bojtár utca 78.
Képviseletében eljár: Stascheit André
Telefon: +36-1-8008259
Email cím: info@ablakbudapest.hu
Adószáma: 26590800-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-333858
Cégjegyzéket vezeti: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

2. ÁSZF, Adatvédelmi Tájékoztató ELFOGADÁSA, HATÁLYA webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele az,

hogy a Megrendelő elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket és a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Megrendelő regisztrálja magát, megrendelést ad le vagy feliratkozik hírlevél küldésre. Az ablakbudapest.hu webáruház semmilyen formában nem vállal felelősséget a Megrendelő által megadott hibás vagy hiányos adatokból eredő téves teljesítésért. Megrendelés esetén a név, cím, telefon és e-mail mezőket minden esetben kötelezően ki kell tölteni, ezek hiányában a rendszer a rendelést nem tudja elfogadni. A webáruház, a regisztrációkor megadott személyes adatokat, felhasználó névvel és jelszóval tárolja a későbbi azonosításhoz. A helyes jelszóval belépve, a Megrendelő, az adataihoz bármikor hozzáférhet, módosíthatja és törölheti azokat.

A már kiállított számlán található adatok utólag viszont már nem változtathatóak.Az ablakbudapest.hu webáruház fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket és Adatvédelmi Tájékoztatót részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és Adatvédelmi Tájékoztatót és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az Általános Szerződési Feltételek és Adatvédelmi Tájékoztató mindaddig hatályban maradnak, amíg a webáruház-szolgáltató a webáruház-szolgáltatást biztosítja. Az ablakbudapest.hu webáruház az árváltozás jogát fenntartja.

3. REGISZTRÁCIÓ, ADATKEZELÉS, Adatvédelem

Webáruházban történő vásárláshoz és a megrendelt termékek kiszállításához és/vagy átadásához, valamint a vásárlásról kiállított áfa-s számla elkészítéséhez szükséges, hogy a Vásárló a vásárlást megelőzően a Webáruház felhasználójaként regisztráljon, és a regisztráció során a hivatkozott tevékenységekhez szükséges adatokat megadja. Az ablakbudapest.hu webáruházban csak érvényesen regisztrált felhasználók vásárolhatnak. A hírlevél feliratkozás, regisztráció és az ehhez, illetve a megrendeléshez kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes.

Az adatok helyessége a Megrendelő által bármikor ellenőrizhető és módosítható a megrendelés jóváhagyása előtt. A leadott megrendelések adatait a Megrendelő, a megrendelés leadása után módosítani nem tudja.Az ablakbudapest.hu a megadott adatok bizalmas tárolását, archiválását és kezelését maga vállalja, azokat a fennálló jogviszony alapján harmadik félnek nem adja ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék beépítéséhez vagy kiszállításához szükségesek, mely adatok átadásához a Vásárló a megrendelés leadásával hozzájárul.Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszer üzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Cégnév: Octonull Kft. (Billingo)Székhely: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6. Tevékenység: elektronikus számlázásCégnév: Whispering Tree Bt.Székhely:1143, Budapest Szobránc utca 15. A épületTevékenység: könyvelésCégnév: Fensterimpex Kft.Székhely: 1037, Budapest Bojtár utca 78.Tevékenység: szerver, webshop üzemeltetés

A regisztráció során a Webáruház a következő adatokat rögzíti a Megrendelőről: a Megrendelő neve, jelszava (egyirányúan elkódolva) címe, telefonszáma. A Fensterimpex Kft. kijelenti, hogy a regisztráció során kizárólag a rendeléshez és a rendelés teljesítéséhez, ezzel kapcsolatos eljáráshoz feltétlenül szükséges adatokat kéri el.

Megadott személyes adatait a Megrendelő a webáruház felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti. Az adatkezelésre az ablakbudapest.hu webáruház Megrendelőinek önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

A hozzájárulást a Megrendelő az egyes adatkezelések tekintetében a webáruház használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart.Az ablakbudapest.hu tulajdonosa és üzemeltetője, a Fensterimpex Kft.A Fensterimpex Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart.Adatkezelési alapelveink összhangban vannak valamennyi hatályos jogszabállyal, különösen az információsönrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. Rendelkezéseivel.

A Fensterimpex Kft. adatvédelmi koncepciója a megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. A Fensterimpex Kft. elkötelezett a látogatók személyes adatainak védelmében és kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Fensterimpex Kft. kijelenti, hogy regisztrált ügyfeleinek kéretlen (spam) levelet nem küld. Regisztrált ügyfelei kizárólag a regisztrációhoz és a rendeléshez feltétlenül szükséges leveleket kapnak.Az ablakbudapest.hu nem rendszeres időközönként hírlevelet küld az aktuális akciókról és egyéb, a webáruházzal kapcsolatos információkról. Az ablakbudapest.hu hírlevelét csak az arra feliratkozottfelhasználók kapják, akiknek bármikor lehetősége van a hírlevelet lemondani, arról leiratkozni.

4. HÍRLEVÉL

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Fensterimpex Kft. csak az érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az érintett által megadott adatokat kezeli. Hírlevél esetében a Fensterimpex Kft. mindaddig kezeli az érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az érintett a hírlevélről le nem iratkozik, a hírlevél alján található leiratkozási lehetőségre kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben, vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Fensterimpex Kft. további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az érintettet. Az érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

5. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Fensterimpex Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat.A Fensetrimpex Kft. az érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá -az érintett személyes adatainak továbbítása esetén -az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Fensterimpex Kft. a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Fensterimpex Kft., 1037, Budapest Bojtár utca 78.Az érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az érintett a Webáruházban maga helyesbítheti; egyéb esetekben a Fensterimpex Kft. a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Fensterimpex Kft. a szükséges időtartamig megőrzi.

Az érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Fensterimpex Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A Fensterimpex Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről akérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján-Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy-Bíróság előtt érvényesítheti jogait.Amennyiben az érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Webáruház használata során bármilyen módon kárt okozott, a Fensterimpex Kft. jogosult az érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Fensterimpex Kft. ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Hívás